یعنی چه

جلسه غیر علنی یعنی چه

به جلسه‌های خصوصی و ناآشکار که نتیجه و روند آن برای دیگران قابل مشاهده نباشد، جلسه غیر علنی گفته می‌شود.

شرکت در جلسه‌های غیر علنی فقط برای اعضای جلسه مجاز است و حضور غیر از این افراد مانند خبرنگاران و دیگران در جلسه مجاز نیست.

در مجلس، تنها در شرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. در غیر اینصورت تمامی جلسات مجلس باید علنی باشند.

در مقابل جلسه غیرعلنی، جلسه علنی وجود دارد که روند جلسه برای همگان آشکار است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است