جلسه علنی یعنی چه؟

جلسه علنی به جلسه‌ای گفته می‌شود که خصوصی نباشد، و جریان و نتیجۀ آن برای همگان آشکار و قابل مشاهده باشد.

معمولا در جلسات علنی مانند جلسات علنی مجلس، خبرنگاران می‌توانند حضور داشته باشند و روند جلسه را رصد کنند.

در مقابل جلسه علنی، جلسه غیر علنی وجود دارد که افرادی غیر از اعضای جلسه نمی‌توانند در آن حضور داشته باشند.