کلیدواژه‌ی Relationship

in rel عبارتی است برای بیان داشتن رابطه با یک نفر که این رابطه معمولا از نوع دوستی‌های عاشقانه میان دو نفر می‌باشد و اصط ...

رِل یا rel برگرفته از واژۀ Relationship به معنای ارتباط و ارتباط داشتن است. در عامیانه یا شبکه‌های اجتماعی اصطلاحی است ب ...