کلیدواژه‌ی وحشی

واژگان label

ددمنشانه به معنی وحشیانه است. در واقع ددمنشانه یعنی به منش ددان که "دد" به جانوران وحشی و درنده مانند شیر و پلنگ گفته می ...

Savage به معنای وحشی، رام نشده، غیر اهلی و خشمگین می‌باشد. ممکن است از این واژه در بیان حالت خشمگین بودن و آرام نشدن در ...