کلیدواژه‌ی غیر اهلی

Savage به معنای وحشی، رام نشده، غیر اهلی و خشمگین می‌باشد. ممکن است از این واژه در بیان حالت خشمگین بودن و آرام نشدن در ...