کلیدواژه‌ی سوال

FAQ سرواژۀ عبارت Frequently asked questions و به معنای سوالات متداول است. در واقع FAQ، فهرستی از پرسش و پاسخ‌های رایج در ...