کلیدواژه‌ی رابطه

کات کردن به معنای قطع کردن و بُریدن می‌باشد. معمولا در روابط دوستانه یا عاشقانه وقتی دو نفر با یکدیگر قطع رابطه می‌کنند، ...

in rel عبارتی است برای بیان داشتن رابطه با یک نفر که این رابطه معمولا از نوع دوستی‌های عاشقانه میان دو نفر می‌باشد و اصط ...

رِل یا rel برگرفته از واژۀ Relationship به معنای ارتباط و ارتباط داشتن است. در عامیانه یا شبکه‌های اجتماعی اصطلاحی است ب ...

واژگان label

مراوده یعنی با کسی رفت‌وآمد داشتن، ارتباط داشتن و دید و بازدید کردن است. همچنین به معنای آمیزش، حشر و نشر، مصاحبت و معاش ...

سینگل برگرفته از واژه‌ی انگلیسی Single است و به معنای تنها، مجرد و تک می‌باشد. به شخصی که مجرد است و یا حتی با کسی رابطه ...