کلیدواژه‌ی تصویر امنیتی

CAPTCHA سرواژۀ عبارت، Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart است که به معنای "آزمون ...