کلیدواژه‌ی ارتباط

in rel عبارتی است برای بیان داشتن رابطه با یک نفر که این رابطه معمولا از نوع دوستی‌های عاشقانه میان دو نفر می‌باشد و اصط ...

رِل یا rel برگرفته از واژۀ Relationship به معنای ارتباط و ارتباط داشتن است. در عامیانه یا شبکه‌های اجتماعی اصطلاحی است ب ...

سیاست label

پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی گونه‌ای ارتباط است که در آن، اطلاعات هماهنگ و جهت‌دار برای بسیج افکار عمومی از طریق تبلیغات ...

لینک یک واژه انگلیسی است که به صورت Link نوشته می‌شود و در لغت به معنای ارتباط دادن و پیوند زدن است. در اینترنت لینک امک ...