کاندید یعنی چه؟

کاندید در لغت به معنای نامزد، داوطلب میباشد. همچنین معنای بسیارساده لوح، زودباور و هالو هم می‌دهد.

به کار بردن واژه کاندیدا، به معنای نامزد و داوطلب درست‌تر است.