کلیدواژه‌ی candider

کاندید در لغت به معنای نامزد، داوطلب میباشد. همچنین معنای بسیارساده لوح، زودباور و هالو هم می‌دهد. به کار بردن واژه کاند ...