یعنی چه

سنگ روی یخ شدن یعنی چه

سنگ روی یخ شدن به معنای ضایع شدن، آبروریزی و خیط شدن است.

سنگ روی یخ کردن کسی یعنی وی را تحقیر و ضایع کردن و کوچک کردن است.

مثال: امروز وقتی رفتم سر کار، بند کفشام باز بود! جلوی رئیسم سنگ روی یخ شدم ...

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است