یعنی چه

فتیله پیچ یعنی چه

فتیله پیچ فنی در ورزش کشتی است و زمان رخ می‌دهد که دو پا را از مچ گرفته و می‌تابانند و به این شکل از وی امتیاز می‌گیرند.

فتیله پیچ از جمله فنون چرخشی ورزش کشتی است.

از آنجایی که فتیله پیچ شدن برای کشتی‌گیر اتفاق تحقیرآمیزی محسوب می‌شود، در عامیانه اصطلاح فتیله پیچ یعنی شکست دادن همراه با ضایع کردن یک شخص.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است