یعنی چه

سامانه یعنی چه

سامانه برابر پارسی واژۀ سیستم است که یک واژۀ انگلیسی می‌باشد.

سامانه مجموعه یا گروهی از هر چیز مرتبط یا غیر مرتبط می‌باشد که هدف یا اهدافی خاص را دنبال می‌کنند.

اصطلاح سیستم ریشه در واژهٔ یونانی syst¯ema دارد که به معنی "باهم جای دادن" است.

سامانه مجموعه‌ای از اجزایی است که با هم کار می‌کنند و هدف معینی را دنبال می‌کنند. همچنین سامانه می‌تواند فیزیکی نباشد.

برای مثال یک خودرو که از قطعات مختلفی تشکیل شده و تمامی قطعات هدفشان به حرکت آوردن خودرو است، نوعی سامانه یا سیستم محسوب می‌شوند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است