یعنی چه

زپرتی یعنی چه

زِپرتی به معنای سُست، ضعیف و ناتوان می‌باشد.

اگر به شخصی زپرتی گفته شود منظور این است که وی شخص ناتوان، فکسنی و ضعیف است.

اگر به چیزی زپرتی گفته شود منظور این است که آن چیز فرسوده، داغان و خراب است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است