یعنی چه

غنیمت یعنی چه

غنیمت به معنای مفت و رایگان است و به آن چیزی که بدون سختی و زحمت بدست آید، گفته می‌شود.

همچنین به آنچه در جنگ به‌زور از دشمن گرفته شود هم غنیمت گفته می‌شود.

غنیمت دانستن یا غنیمت شمردن به معنای فرصت دانستن و مغتنم شمردن است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است