یعنی چه

بیل‌بیلک یعنی چه

بیل‌بیلَک اصطلاحی برای بیان چیزی است که امکان دارد نام دقیقش در ذهن نیاید یا ندانیم چه نام دارد.

در واقع می‌تواند مترادف با واژۀ چیز باشد.

همچنین به هرچیز زائده یا کوچکی بیل‌بیلک گفته شود و به گونه‌ای مترادف با ماس‌ماسک است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است