یعنی چه

پاچه‌خوار یعنی چه

به آدم چاپلوس و خودشیرین پاچه‌خوار گفته می‌شود.

چاپلوس کسی است که با چرب‌زبانی و خودشیرینی دیگری را فریب بدهد و برای نفوذ به وی تلاش کند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است