یعنی چه

سوبسید یعنی چه

به کمک مالی دولت که برای کاستن قیمت نیازمندی‌های ضروری مردم پرداخت می‌شود، سوبسید گفته می‌شود.

در پارسی برابر آن یارانه است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است