یعنی چه

قصاص نفس یعنی چه

ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ نوعی مجازات اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺪاق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ وﺿﻊ و ﻣﻘﺮر شده اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اوﻟﯿﺎء دم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای آن را درخواست ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است