یعنی چه

مفت بری یعنی چه

مُفت بری اصطلاحی است عامیانه و به عملی گفته می‌شود که در آن فرد با استفاده از ساده لوحی دیگران و یا فرصت طلبی خودش، نفعی ببرد و سود کند.

در فرهنگ لغت جمالزاده اماده است: آدم مفت بر و متقلب در قمار، عده‌ای هستند که کارشان یافتن اشخاص ساده لوح و مفت بردن پول آنهاست و ایشان را مفت بر و عملشان را مفت بری نامند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است