یعنی چه

قیاس مع الفارق یعنی چه

قیاس مع الفارق یعنی مقایسه نادرست و به مقایسه کردن دو چیز نامربوط به هم گفته می‌شود و استفاده از یک دلیل یا مثال برای اثبات چیزی است که با آن دلیل یا مثال ارتباطی ندارد.

هنگامی که کسی چنین مقایسه‌ی نامربوطی انجام داد، می‌گویند قیاس مع الفارق کرده‌است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است