یعنی چه

آب نطلبیده مراد است یعنی چه

آب نطلبیده مراد است در بیان چیزی به کار می‌رود که بدون انتظار شخص به او برسد.

همچنین هرگاه برای کسی ناخواسته آب بیاورند، آن را به فال نیک می‌گیرند و به کامروایی تعبیر می‌کنند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است