یعنی چه

انتصاب یعنی چه

انتصاب یعنی منصوب شدن، برقرار شدن و به کاری اقدام کردن.

برابر پارسی انتصاب، گماشتگی و گماشتن است.

برای مثال اگر شخصی برای موضوعی انتصاب شد، برای آن موضوع به کار گرفته شده است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است