یعنی چه

تبانی یعنی چه

تبانی یعنی با هم سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به کاری.

مترادف تبانی، توطئه و دسیسه می‌باشد و برابر پارسی آن ساخت و پاخت و سازش است.

همچنین اصطلاح گاوبندی هم به معنای تبانی است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است