یعنی چه

خط مشی یعنی چه

خط مشی یعنی راه و روش، طریقه و نحوه کار.

خط مشی تعیین‌کننده محدوده تصمیم‌گیری برای مدیران سازمان یا هیئت مدیره می‌باشد. مدیران برنامه‌ریزی و اجرایی در هر سازمان همواره در قلمرو تعیین شده توسط خط مشی را مد نظر قرار داشته و تصمیمات را با قید سازگاری با خط مشی سازمان اتخاذ می‌نمایند.

در واقع به مجموعه سیاست‌های یک سازمان خط مشی گفته می‌شود و به صورت رسمی توسط مدیرعامل یا مدیریت ارشد یک سازمان تعیین می‌گردند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است