یعنی چه

اقتباس یعنی چه

اقتباس یعنی نقل کردن و گرفتن مطلبی از کسی یا جایی با تغییردادن آن برای پدیدآوردن اثری نو و تازه.

برابر پارسی اقتباس برداشت، برگرفتن و برگیری می‌باشد.

اقتباس در مفهوم ادبی یعنی زمانی که هنرمند با الهام گرفتن از اثر کهن، دست به آفرینشی دوباره بزند و اثر اولیه را به گونه‌ای دیگر بیافریند. در واقع، اثر جدید، دقیقاً همان اثر اولیه نیست بلکه تنها رگه‌هایی از اثر اولیه در آن دیده می‌شود.

به اثری که در ساخت آن از چیز دیگر اقتباس شده است، اقتباسی می‌گویند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است