یعنی چه

کمیسیون یعنی چه

کمیسیون که به نام‌های کمیته و کارگروه هم شناخته می‌شود، مجمعی است که جهت تحقیق و مطالعه درباره‌ی طرح یا مسئله‌ای تشکیل می‌گردد.

در واقع نوعی ساختار مشورتی کوچک است که وابسته به یک ساختار مشورتی بزرگتر است. هر اقدامی در کمیته نیازمند رأی‌گیری است.

در هر اداره ممکن است مسئولین برای انجام کاری کمیسیون بگیرند و درباره آن کار تصمیم بگیرند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است