یعنی چه

فمینیسم یعنی چه

فمینیسم نام نهضت طرفداری از حقوق زنان است.

گستره‌ای از جنبش‌های سیاسی، ایدئولوژی‌ها و جنبش‌های اجتماعی است که هدفی مشترک را دنبال می‌کنند: تعریف، برقراری و دستیابی به سطحی از حقوق زنان که در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، شخصی و اجتماعی، با مردان برابر باشد.

به شخصی که پیرو این نهضت باشد، فمینیست می‌گویند.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است