یعنی چه

المثنی یعنی چه

المثنی در لغت به معنای رونوشت و نسخه‌ی دوم است.

شناسنامه‌ای که المثنی باشد، شناسنامه‌ای است که یک بار دیگر برای شخص صادر شده است و روی برگ‌های آن واژه‌ی المثنی نوشته شده است.

زمانی برای یک مدرک، نسخه‌ی المثنی صادر می‌شود که آن مدرک گم شده باشد یا صدمه دیده باشد و اعتبار خارج شده است.

تمامی حقوق برای وب‌سایت یعنی چه محفوظ است