کلیدواژه‌ی Time Lapse

هنر label

تایم لپس برگرفته از عبارت انگلیسی Time Lapse است و به معنای گذشت زمان می‌باشد. تایم لپس نوعی تصویربرداری است که در آن ضب ...