کلیدواژه‌ی subsidy

اقتصاد label

به کمک مالی دولت که برای کاستن قیمت نیازمندی‌های ضروری مردم پرداخت می‌شود، سوبسید گفته می‌شود. در پارسی برابر آن یارانه ...