کلیدواژه‌ی sms

اِس خلاصه شدۀ اس‌ام‌اس است که در عامیانه گفته می‌شود و به معنای پیامک یا مسیج می‌باشد. مثال: رسیدی اِس بده ...

پیامک برابر پارسی واژۀ اس‌ام‌اس (SMS) است که در واقع همان پیام کوتاه است که توسط موبایل ارسال و دریافت می‌شود. همچنین اص ...

واژگان label

مسیج یا message به معنای پیام یا پیام دادن است. برخی از مردم این واژه را به جای اس‌ام‌اس یا همان پیامک به کار می‌برند.