کلیدواژه‌ی Rigor mortis

پزشکی label

جمود نعشی یا مرگاخُشکی یا ریگورمورتیس به حالتی گفته می‌شود که پس از مرگ در ماهیچه‌های جانداران رخ می‌دهد و در جریان آن ب ...