کلیدواژه‌ی reportage

رپرتاژ یا رپرتاژ آگهی به نوعی از آگهی گفته می‌شود که در قالب گزارش ارائه شود. یعنی، مخاطبان رسانه‌ای تصور کنند که یک گزا ...