کلیدواژه‌ی Pixel

فناوری label

پیکسل اصطلاحی است که در بحت نمایشگرها به کار می‌رود مانند نمایشگرهای رایانه و موبایل و در واقع نوعی واحد اندازه‌گیری برا ...