کلیدواژه‌ی Penthouse

مکان label

پنت‌هاوس که به انگلیسی Penthouse نوشته می‌شود، به واحد آپارتمانی گفته می‌شود که در بالاترین طبقه مسکونی مجتمع‌های آپارتم ...