کلیدواژه‌ی paradox

واژگان label

پارادوکس یا متناقض‌نما یعنی آن چیزی که در ابتدا به نظر درست می‌آید ولی اشتباه است و یا به نظر اشتباه می‌آید در صورتی که ...