کلیدواژه‌ی Overdose

اوردوز برگرفته از واژۀ انگلیسی Overdose است و به معنای بیش‌مصرفی یا مصرف بیش از حد است. به استفادۀ بیش از حد دارو، مواد ...