کلیدواژه‌ی Open Source Software

رایانه label

اوپن سورس یا Open Source به معنای بازمتن یا منبع‌باز می‌باشد. به برنامه‌ها و نرم‌افزارهایی که کد آن‌ها برای استفادۀ دیگر ...