کلیدواژه‌ی online

آنلاین یا Online واژه‌ای است به معنای روی خط بودن، حاضر بودن و متصل بودن به اینترنت. این واژه پس از پدیدآمدن اینترنت به ...