کلیدواژه‌ی MRI

پزشکی label

اِم‌آر‌آی یا MRI سرواژۀ عبارت Magnetic Resonance Imaging است که به معنای تصویرسازی تشدید مغناطیسی می‌باشد. MRI روشی پرتو ...