کلیدواژه‌ی Lumpen

لُمپن یا لومپن اصطلاحی است با ریشۀ آلمانی و به شخصی گفته می‌شود که لات، باج‌گیر، بیکار و ژنده‌پوش باشد. معمولا به افرادی ...