کلیدواژه‌ی like

لایک برگرفته از واژۀ انگلیسی Like است و به معنای پسندیدن است. در شبکه‌های اجتماعی و در کل فضای مجازی، لایک ابزاری است بر ...