کلیدواژه‌ی Liberalism

لیبرالیسم در لغت به معنای آزادی‌خواهی است و به آرایه وسیعی از ایده‌ها و تئوری‌های مرتبط دولت اطلاق می‌شود که آزادی شخصی ...