کلیدواژه‌ی Integral

علمی label

اَنتِگرال مبحثی است که در ریاضیات وجود دارد و معمولا برای محاسبه مساحت، حجم و جرم یک تابع استفاده می شود. فرایند پیدا کر ...