کلیدواژه‌ی Hat trick

ورزش label

هت‌تریک برگرفته از عبارت انگلیسی Hat trick است و در عامیانه هتریک هم نام برده می‌شود. هت‌تریک اصطلاحی ورزشی می‌باشد که ب ...