کلیدواژه‌ی handle

هِندل میله‌ای معمولا دراز است که با حرکت دادن و چرخاندن آن موتور را روشن می‌کنند. روشن شدن موتورسیکلت‌ها هم از طریق هندل ...