کلیدواژه‌ی Girl friend

جی اف یا GF سرواژۀ عبارت Girlfriend می‌باشد و به معنای دوست دختر است. دوست‌دختر عنوانی است که به یک همدم یا یک دوست مؤنث ...