کلیدواژه‌ی Gadget

فناوری label

گجت یا Gadget به معنای ابزارک است و به ابزارها، وسایل و تجهیزات معمولا کوچک و نوینی گفته می‌شود که در آن‌ها فناوری جدیدی ...